top of page

Tietosuojaseloste

KuuloMatti Oy:n tietosuojakäytäntö

1

REKISTERINPITÄJÄ
KuuloMatti Oy
Puistokatu 10, Turku
puh: 044 5142 518
www.kuulomatti.fi
Y-tunnus: 3242855-4

2

TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT
Maisa Matti sp: maisa@kuulomatti.fi, puh: 044 5142 518

3

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (1992/785) mukaisen potilas- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen.

Potilasrekisteriin kuuluvat mm. potilaan nimi, henkilötunnus, kotiosoite sekä
hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävät asiakirjat tai tekniset tallenteet, jotka sisältävät asiakkaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Näin kerättyjä tietoja käytetään terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen. Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa kuulontutkija KuuloMatti Oy:n ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

4

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, edunvalvojan/huoltajan nimi ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Rekisteröityä mahdollisesti koskeva vakuutus, työterveyspalvelu ja -sopimus tai vastaavia seikkoja koskevia tietoja.

5

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Potilastietoja säilytetään niin pitkään kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sen perusteella annettu potilasasiakirja-asetus (298/2009) edellyttävät. Pääsääntöisesti potilastietoja säilytetään asetuksen mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai mikäli kuolemasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

6

HENKILÖTIETOJEN ANTAMINEN ON PALVELUN SUORITTAMISEN
LAKISÄÄTEINEN EDELLYTYS

Henkilötietojen (nimi, yhteystiedot, kotipaikka jne.) antaminen on terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin ja asetukseen.

bottom of page